Важливою ознакою стану будь-якої галузі знань є наповненість ніші навчальної і довідкової  літератури. Хоч би яким значущим не було вивчення першоджерел, утворення цілісної картини тієї чи іншої дисциплінарної галузі, насамперед для тих, хто тільки починає знайомитись з нею, неможливе без підручників і навчальних посібників, із характерним для них стислим та системним викладенням матеріалу. Водночас, джерельне забезпечення для підручників мають забезпечувати хрестоматії та антології, що дозволяють швидко ознайомитись із ретельно дібраними фрагментами релевантних праць, а також тематичні словники та енциклопедії, які допомагають актуалізувати здобуті знання в розрізі ключових імен і категорій.

Сьогодні тематичні й хронологічні розділи філософії різною мірою представлені в цьому типі літератури. Перелік нижче змальовує більш-менш цілісну картину даного сегменту української філософської літератури та вміщує дані більш ніж 190 підручників, енциклопедій та хрестоматій, створених чи перекладених українськими фахівцями. Всі тексти упорядковано в розрізі трьох блоків: 1) за хронологічним принципом, 2) по галузях філософського знання, 3) по окремих теоретико-методологічних традиціях.

Натисніть на назву потрібного розділу, щоб розгорнути вміст.

Зауваження:

 • Метою укладання переліку є створення загальної картини зазначеної ніші літератури, а не надання доступу до повнотекстових матеріалів.
 • До переліку включено лише останні видання тих книжок, що перевидавалися кілька разів.
 • До  деяких розділів переліку окрім суто навчальної літератури включено монографії оглядового характеру, які, на нашу думку, стисло і системно представляють зміст, проблематику та історію відповідної галузі філософії та можуть бути використані як базові підручники.
 • Перелік не претендує на виключну повноту, утім ми намагаємося зробити його якомога повним та регулярно оновлюваним. Якщо ви помітили у переліку пробіли чи неточності, будь ласка, повідомте про це за допомогою форми коментування внизу сторінки.

Оновлено: 23 серпня 2017р. Упорядник: Іламі Ясна.

Філософія: основи

Підручники

 1. Баумейстер А. Вступ до філософських студій, або інтелектуальні подорожі до країни Філософії. - Мала академія Наук України, 2017. - 238 с.
 2. Кулик О.В. Філософія : Навчальний посібник для вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації/ О.В. Кулик. - Дніпропетровськ: Монолит, 2013. - 692 с. 
 3. Філософія: навч. посіб. для аспірантів і здобувачів / за наук. ред. А. В. Арістової і С. В. Синякова. - К. : НТУ, 2013. - 245 с.
 4. Лузан А.О. Вступ до філософії : навчальний посібник для ВНЗ / А.О. Лузан. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 136 с.
 5. Козьмук Я., Задубрівська О. Філософія: навч. посіб. / Я. Козьмук, О. Задубрівська. - Чернівці : Рута, 2012. - 139 с.
 6. Сосна В.П. Філософія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Сосна В. П. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 395 с.
 7. Філософія. Навчально-методичний посібник /За ред. В.Троянського. – Чернівці: Чернівецький над. ун-т, 2010. – 135 с.
 8. Пазенок В. С. Філософія. Навчальний посібник. – К.:Академвидав, 2008.
 9. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія. Підручник. – К.: Академвидав, 2007.
 10. Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. . – К.: Інкос, 2006.
 11. Кремень В.  Філософія: мислителі, ідеї, концепції. – К.: Книга, 2005.
 12. Надольний І.Ф. Філософія: Посібник. – К., 1999, 2000, 2004.
 13. Петрушенко В. Філософія – Львів: Літопис, 2004.
 14. Щерба С.П. Філософія: короткий виклад. Навчальний посібник. – Кондор, 2004.
 15. Бичко І.В. Філософія: Курс лекцій. – К., 2003.
 16. Данильян О., Тараненко В. Основи філософії: Навчальний посібник. - Харків: Право, 2003. - 352 с.
 17. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія. Підручник. У 2- ч. Київ: "Альтерпрес", 2002.
 18. Арутюнов В.Ф. Філософія: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення. – К., КНЕУ, 2001.
 19. Горлач М.І. Філософія: Підручник. – Харків, 2000.
 20. Петрушенко В.П. Практикум з філософії: Навчальний посібник. – Новий світ, 2000.
 21. Волинка Г.І., Гусев В.І., Огородник І.В., Федів Ю.О. Вступ до філософії. – К., 1999.
 22. Горак Г.І. Філософія. Курс лекцій. - Київ., 1997.
 23. Заїченко Г.А. та ін. Філософія.- Київ: Вища школа, 1995.- 455 с.
 24. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини.- Київ: Абрис, 1995.- 335 с.

Хрестоматії, антології, словники

 1. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. В 4 т. – Київ: Дух і літера, 2009-2017.
 2. Касьян В. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів. - Київ: Знання, 2008. - 347 с.
 3. Філософський енциклопедичний словник: енциклопедія [Текст] / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди; голов. ред. В. І. Шинкарук. – Київ: Абрис, 2002. - 742 с.

Історія філософії: загальний курс

Підручники

 1. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.
 2. Татаркевич В. Історія філософії. В 3-х томах. – Львів.
 3. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.
 4. Вандишев, В.М. Філософія: екскурс в історію вчень і понять: навч. посіб. / В.М. Вандишев. - К.: Кондор, 2005. - 474 с.

Хрестоматії, антології, словники

 1. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. Посібник / за ред. Л.В. Губерського. – Київ: Знання, 2009. – 624 с.
 2. Ярошовець В. Історія філософії: Словник / За заг. ред. В. Ярошовця. – К.: Знання України, 2005. – 1200 с.
 3. Читанка з історії філософії: У 6 кн. / Під ред. Г.І. Волинки. - К., Довіра, 1993.

Історія української філософії

Підручники

 1. Захара І.С. Українська філософія : навч. посіб. / Ігор Захара – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 354 с.
 2. Грабовський С.І. Відродження української філософії в УРСР (1960-1980 рр.). Нотатки «включеного спостерігача». – К.: НаУКМА, 2014. – 80 с.
 3. Козак І.Й. Основи української філософії: навчальний посібник / І.Й.Козак. –  Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2010.
 4. Історія української філософії: Підручник / М. Ю. Русин, І. В. Огородник, С. В. Бондар та ін. - Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. - 591 с.
 5. 16. Історія української філософії: Підручник/ С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю.Кривда, В.Д.Литвинов, В.С.Лісовий та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 624 с.
 6. Шевченко В. І. Дружба з мудрістю, або Ключові проблеми української філософії : теоретико-методол. коментар до курсу філософії у ВНЗ. - К. ; Чернігів : Фоліант, 2007. - IV, 243 с.
 7. Горбач, Н.Я. Специфіка української філософії. - Л. : Каменяр, 2006. - 215 с.
 8. Возняк С.М. Філософська думка України: імена та ідеї: навч.-метод. посіб./ С.М. Возняк [и др.] - Івано-Франківськ : Плай, 2003. - 135 с.
 9. Горський,  В.С. Історія української філософії: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Горський, К. В. Кислюк. - К. : Либідь, 2004. - 488 с.
 10. Мащенко, С.Т. Основні проблеми в історії української філософії: Навч. посібник. - Чернігів, 2002. - 161 с.
 11. Федів Ю., Мозгова Н. Історія української філософії. – Україна, 2000.
 12. Огородник І. В., Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навч. посіб.. — К. : Вища школа; Т-во «Знання», 1999. — 543 с.
 13. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні.. — К., 1999. — 309 с.
 14. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Развитие философской мысли в Украине. Учебное пособие. – Х., 1994.
 15. Тарасенко М. Історія філософії України: Підручник для студентів вищ. навч. закладів / М. Тарасенко, М. Русин, І.Бичко та ін. – К., 1994. – 416 с.
 16. Історія філософії на Україні.- У 3 т.- Т. 1// В.М. Нічик, В.С. Горський, М.В.Попович, Б.О.Лобовик,       В.О. Зоц.- Київ: Наукова думка, 1987.- 399 с.
 17. Паславський І.В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI- першій третині XVII ст.-Київ: Наукова думка, 1984.- 128 с.

Хрестоматії, антології, словники

 1. Історія української філософії: хрестоматія / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка; упоряд. М. В. Кашуба. - Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. - 356 с.
 2. Огородник І. Русин М. Українська філософія в іменах. - Київ: Либідь, 1997. - 328 с.
 3. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін.— К.: Либідь, 1993.— 560 с.

Антична філософія

Підручники

 1. Адо П'єр Що таке антична філософія? - Київ: Новий Акрополь, 2014. - 428 с.
 2. Волинка Г.І. Філософія стародавності і середньовіччя в основному контексті / Г.І.Волинка. – К.: Каравела, 2005.
 3. Пролеев С.В. История античной философии. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2001. — 512 c. — (Образовательная библиотека).

Філософія середньовіччя

Підручники

 1. Пашук А.І. Нариси з історії філософії Середніх віків : підручник для вузів / Андрій Пашук . – Київ: Ін-Юре, 2007. – 711 с.
 2. Волинка Г.І. Філософія стародавності і середньовіччя в основному контексті / Г.І.Волинка. – К.: Каравела, 2005.
 3. Алєксандрова, О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник / О.В. Алєксандрова. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 169 с.
 4. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії. – Львів. 2001.

Філософія доби Відродження

Підручники

 1. Алєксандрова, О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник / О.В. Алєксандрова. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 169 с.
 2. Огородник В.В, Чорний І.П., Бродецький О.Є. .Основні риси та проблематика філософії Відродження: Конспект лекцій – Чернівці: Рута, 2000. – 96 с.

Філософія XV-XIX століть

Підручники

 1. Дахній А.Й. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст. : навч. посіб./ Андрій Дахній - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015 - 486 с.
 2. Рьод В. Шлях філософії: з ХVII по ХІХ століття. - Київ: Дух і Літера, 2009. - 388 с.
 3. Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. – К., 2000.
 4. Гусєв В. І. Західноєвропейська філософія XV – ХVIII cт. – К., 1995.

Філософія ХІХ-ХХІ століть

Підручники

 1. Рьод В. Шлях філософії: ХІХ–ХХ століття. - Київ: Дух і Літера, 2010. - 368 с.
 2. Марчук М., Починок Б. Провідні філософські напрями (ХХ століття). Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 103 с.
 3. Ярошовець В. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму». – Київ: Знання України, 2004. – 74 с.
 4. Зарубіжна філософія ХХ століття: Читанка з історії філософії у 6 кн. – К.,1993.

Хрестоматії, антології, словники

 1. Лях В. Пазенок В. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. Навчальний посібник. - Київ: Ваклер, 1996. - 428 с
 2. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. з англ. В. Шовкун; Наук. ред. пер. О. Шевченко. – К.: Основи, 2003.

Онтологія, метафізика

Підручники

 1. Лакс М. Метафізика: сучасний вступний курс. - Київ: Дух і літера, 2016. - 584 с.
 2. Стружевський В. Онтологія: - Кіїв: Дух і літера; Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2014. - 312 с.
 3. Уёмов А.И. Метафизика: учеб. пособие / А. И. Уёмов. - О. : Астропринт, 2010. - 260 с.
 4. Гусєв. Вступ до метафізики. - К., 2004.
 5. Дамміт М. Логічні основи метафізики. Пер. з нім. В. Навроцького. - Київ: IRIS, 2001.
 6. Корет Э. Основы метафизики. Пер. с нем. — Киев: Тандем, 1998. — 248с.

Філософська логіка

Підручники

 1. Виговський Л.А. Логіка: навч. посіб. для студ. юрид. спец. / Л. А. Виговський. - Хмельницький : [б. в.], 2012. - 213 с.
  Дуцяк І. Логіка: підручник. - К. : Знання, 2010. - 406 с.
 2. Конверський А. Логіка (традиційна та сучасна). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 536 с.
 3. Хоменко І.В. Логіка. Підручник. - Київ: Центр учбової літератури, 2007. - 335 с.
 4. Ішмуратов А. Т. Вступ до філософської логіки: Підручник. — К.: Абрис, 1997.

Філософія науки і техніки

Підручники

 1. Мовчан О., Чаплигін О. Основи філософії техніки та технології: навч. посіб. для студ., магістрантів та аспірантів вищ. техн. навч. закл. / С. П. Мовчан, О. К. Чаплигін. - Х. : Форт, 2013. - 315 с.
 2. Ратніков В. Основи філософії науки і філософії техніки : навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2012. - 291 с.
 3. Семенюк Е., Мельник В. Філософія сучасної науки і техніки. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. - 306 с.
 4. Білецький І.П. Філософія науки: навч. посіб./ І. П. Білецький [і ін.]. - Х.: ХНЕУ, 2005. - 128 с.
 5. Добронравова І.С. Новітня філософія науки: підручник для студ. філософських фак. університетів і аспірантів (для складання кандидатського іспиту з філософії та філософії науки) / І. Добронравова, Т. Білоус, О. Комар. – Київ: Логос, 2009. – 244 с.

Хрестоматії, антології, словники

 1. Ратніков В. С. Історія та філософія науки. Хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. С. Ратніков, З. Ю. Макаров. - Вінниця: Нова Книга, 2009. - 411 с.

Філософія гуманітарних наук

Підручники

 1. Починок Б.В., Починок І.Б. Вступ до філософії гуманітарних наук: навчальний посібник / Б. Починок. І. Починок. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. - 364 с.
 2. Джулай Ю. Філософія гуманітарного знання, 2004.

Філософія історії

Підручники

 1. Бойченко І. Філософія історії / І. Бойченко, М. Горлач, І. Жиленкова, Є. Мануйлов. – К.: Прапор, 2006. – 656 с.
 2. Ящук Т. Філософія історії. Курс лекцій. Навчальний посібник / Т. Ящук. – К.: Либідь, 2004. – 536 с.

Філософська антропологія

Підручники

 1. Філософія: світ людини. Курс лекцій (Табачковський В. Г., Булатов М. О., Хамітов Н. В.). – К.: Либідь, 2003.
 2. Головко Б.А. Філософська антропологія: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с.
 3. Гуревич П.С. Философская антропология: Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с.

Хрестоматії, антології, словники

 1. Философская антропология: словарь / под. ред. Н. Хамитова. – Киев: КНТ, 2011. – 472 с.

Соціальна філософія

Підручники

 1. Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Михальченко М.І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищих навч. закладів. – К.: Генеза, 2006.

Хрестоматії, антології, словники

 1. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія / Упоряд. В.Лях. – К.: Либідь, 1996. – 384 с.

Філософія культури

Підручники

 1. Гатальська С. Філософія культури. - Київ: Либідь, 2005. - 328 с.

Практична філософія

Підручники

 1. Лой А., Баумейстер А., Ящук Т. Основи практичної філософії: підручник. - Київ: Салій В.В., 2016.

Етика, аксіологія

 1. Малахов В.А. Етика: курс лекцій. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 206с.
 2. Єрмоленко А.М. та ін. Теоретичні проблеми сучасної етики: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т.Г. Аболіна, І.В. Васильєва, А.М. Єрмоленко та ін. – К.: ВД «Авіцена», 2013. – 344 с.

Естетика, філософія мистецтва

Підручники і монографії

 1. Лічковах В.А. Некласична естетика в культурному просторі ХХ - поч. ХХІ століть: монографія. - Київ: НАКККіМ, 2011. - 224 с.
 2. Левчук Л., Панченко В., Оніщенко О. Кучерюк Д. Естетика: Підручник. - Київ: Центр учбової літератури, 2010. - 520 с.

Філософія політики

Підручники

 1. Андрущенко В. Філософія політики: Підручник. - Київ: Знання України, 2003.
 2. Себайн Дж.-Г., Торсон Т.-Л. Історія політичної думки (пер. з англ.). – Київ: Основи, 1997. – 838 с.

Хрестоматії, антології, словники

 1. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера (пер. з нім. за ред. Є. Причепія). – Київ: Тандем, 2002. – 584 с.
 2. Сучасна політична філософія: Антологія: переклад з англ. / упоряд.: Я. Кіш . – Київ: Основи, 1998 . – 575 с.

Філософія права

Підручники

 1. Філософія права: Підручник / За ред. О.Г. Данільяна. – Харків: Право, 2009.
 2. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник. — К.: ВД «Стилос»: ПІД «Фоліант», 2003. — 382 с.

Хрестоматії, антології, словники

 1. Філософія права: Антологія / за ред. Дж. Фейнберга, Дж. Коулмена ; пер. з англ. П. Таращук. – Київ: Основи, 2007. – 1254 с.

Філософія освіти

Підручники

 1. Базалук О., Юхименко Н. Філософія освіти. Навчально-методичний посібник. - Київ: Кондор, 2010. - 164 с.
 2. Волинка Г.І. Історія філософії у її зв’язку з освітою / Г.Волинка, В.Гусев, Н.Мозгова, І.Огороднік – К.: Каравела, 2006.

Хрестоматії, антології, словники

 1. Огнев’юк, В.О. Філософія освіти: хрестоматія Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014.

Філософія природи та екології

Підручники та монографії

 1. Єрмоленко, А.М. Соціальна етика та екологія. Гідність людини – шанування природи. Монографія. К.: Лібра, 2010.
 2. Задубрівська О.М. Філософські проблеми екологіко-методологічний аспект. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 43 с.
 3. Сидоренко М.М. Філософсько-релігійні проблеми біології: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2001. – 76 с.

Філософія релігії

Підручники

 1. Надурак В. Релігійна філософія : навч. посіб. / В. Надурак. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. - 135 с.
 2. Мондін Б. Філософія релігії і теодіцея : [підручник] / Б. Мондін ; пер. з італ. Богдана Завідняка. - Жовква : Місіонер, 2012. - 205 с. - (Підручники систематичної філософії ; т. 4).
 3. Бродецький О. Є. Філософія релігії : навч.-метод. посібник / О. Є. Бродецький. - Чернівці : Рута, 2008. - 80 с.
 4. Попов М. В. Філософія релігії : навч. посіб. для студ. вузів III-IV рівнів акредитації / М. В. Попов. - К. : Асканія, 2007. - 313 с.

Релігієзнавство

Підручники та монографії

 1. Прибутько П. С. Релігієзнавство : посіб. для підгот. до іспитів / П. С. Прибутько. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2013. - 157 с. - (Бібліотечка студента)
 2. Яроцький П. Л. Релігієзнавство (Сучасні релігійні процеси у світі й Україні) : підручник / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 439 с.
 3. Релігієзнавство : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Г. Є. Аляєв та ін. ; за заг. ред. проф. Г. Є. Аляєва]. - Полтава : АСМІ, 2012. - 285 с.
 4. Релігієзнавство : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. В. В. Білецький. - Донецьк : Східний видавничий дім : Донец. від-ня НТШ, 2012. - 219 с.
 5. Яртись А. В. Релігієзнавство : відповіді на питання екзаменац. білетів : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. - К. : Знання, 2012. - 294 с. - (Систематизуємо знання)
 6. Гнот С. Релігієзнавство : навч. посіб. / С. Гнот ; ЛДУФК. - Л. : ЛДУФК, 2011. - 163 с.
 7. Лешан В. Ю. Релігієзнавство (кредитно-модульна система навчання) : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Лешан, Я. Чорненький. - Чернівці : Рута, 2011. - 631 с.
 8. Смолінський В. І. Релігієзнавство : навч. посіб. для студ. навч. закл. / В. І. Смолінський, М. Д. Попович. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 369с.
 9. Релігієзнавство : навч. посіб. / В. С. Бліхар [та ін.]. - Л. : ЛьвДУВС, 2010. - 391 с.
 10. Релігієзнавство України. У 2-х кн. [кол. моногр.] / [за наук. ред. д-ра філос. наук, проф. Анатолія Колодного]. - 2010. - 258 с.
 11. Мамай Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Мамай. - Запоріжжя : ВАЛПІС-ПОЛІГРАФ, 2010. - 119 с.
 12. Присухін С. І. Релігієзнавство: хрестоматія : навч.-метод. посіб. / С. І. Присухін. - К. : КНЕУ, 2010. - 232 с.
 13. Яртись А. В. Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. - К. : Знання, 2010. - 423 с.
 14. Прибутько П. С. Релігієзнавство : посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько. - К. : Вид. Паливода А. В., 2009. - 157 с. - (Бібліотечка студента).
 15. Арістова А. В. Релігієзнавство : курс лекцій: для студ. спец. 6.050100 "Економіка підприємства", 6.050200 "Менеджмент організацій", "Логістика", 6.060100 "Правознавство"... / А. В. Арістова. - К. : НТУ, 2008. - 179 с.
 16. Релігієзнавство : навч. посібник для студ. неспец. ф-тів / В. І. Докаш [та ін.] ; ред. В. І. Докаш. - Чернівці : Рута, 2008. - 288 с.
 17. Лебедєва Н. Г. Релігієзнавство : навч. посібник / Н. Г. Лебедєва [и др.]. - Алчевськ : ДонДТУ, 2008. - 293 c.
 18. Лубський В. І. Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський [и др.]. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с. - (Серія "Альма-матер").
 19. Поляновська Л. І. Релігієзнавство : конспект лекцій / Л. І. Поляновська. - К. : [б.в.], 2008. - 522 c.
 20. Релігієзнавство : підручник / О. П. Сидоренко [та ін.] ; ред. О. П. Сидоренко. - К. : Знання, 2008. - 470 с. - (Серія "Вища освіта XXI століття").
 21. Черній А. М. Релігієзнавство : підруч. / А. М. Черній. - К. : Академвидав, 2008. - 400 с. - (Серія "Альма-матер").
 22. Релігієзнавство : навч. посіб. / [Н. І. Білик та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2007. - 99 с.
 23. Буряк Г. В. Релігієзнавство: Лекції. Контрольні завдання. Тексти : навчально-метод. посіб. / Г. В. Буряк [и др.]. - Х. : НТУ "ХПІ", 2007. - 252 c.
 24. Заздравнов А. П. Релігієзнавство : навч. посіб. для студентів заочної форми навчання / А. П. Заздравнов [та ін.] ; ред. А. П. Заздравнов. - Х. : ХНАУ, 2007. - 125 с.
 25. Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник для студ. вищих навч. закл. / Є. А. Харьковщенко. - К. : Наукова думка, 2007. - 379 с.
 26. Данильян О. Г. Релігієзнавство : Підруч. для вузу / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - Х. : Прапор, 2006. - 384 с.
 27. Матвєєв В. О. Релігієзнавство : Навч. посіб. / В. О. Матвєєв. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. - 288 с.
 28. Релігієзнавство : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Решетов [и др.]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2006. - 156 с.
 29. Юрій М. Ф. Релігієзнавство : Навч. посібник / М. Ф. Юрій. - К. : Дакор, 2006. - 406 с.
 30. Колодний А. М. Релігієзнавство : Навч. посіб. для дистанц. навч., для студ. ВНЗ / А. М. Колодний, Т. А. Ніколаюк. - К. : Університет "Україна", 2006. - 271с.
 31. Релігієзнавство : Навч. посібник / А. М. Колодний [та ін.]. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 267 с.
 32. Голованова Н. О. Релігієзнавство : Курс лекцій / Н. О. Голованова. - К. : АПСВ, 2005. - 217 с.
 33. Релігієзнавство : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Єременко [та ін.] ; заг. ред. О. М. Єременко. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. - 344 с.
 34. Лешан В. Основи релігієзнавства: Підручник. - Чернівці: Рута, 2005. - 304 с.
 35. Кислюк К. В. Релігієзнавство : Навч. посібник для студ. вузів / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - К. : Кондор, 2004. - 644 с.
 36. Ларіонова В. Філософія релігії. Посібник. - Івано-Франківськ: Видавництво "Гостинець", 2004. - 148 с.
 37. Релігієзнавство : Навч. посіб. для студ. усіх напрямів підгот. / І. М. Сурмай [та ін.] ; ред. І. М. Сурмай. - Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. - 339 с.
 38. Релігієзнавство : Курс лекцій / Київський національний торговельно-економічний ун-т, Чернівецький торговельно-економічний ін-т КНТЕУ. Кафедра соціально-економічних наук ; уклад. М. С. Тілло. - Чернівці : [б.в.], 2004. - 187 с.
 39. Титов В. Д. Релігієзнавство : Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / В. Д. Титов [и др.] ; ред. В. Д. Титов. - Х. : Право, 2004. - 272 с.
 40. Черній А. М. Релігієзнавство : Навч. посіб. / А. М. Черній, А. І. Лахно. - К. : Видавництво Європейського університету, 2004. - 288 с.
 41. Яроцький П. Л. Релігієзнавство : Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2004. - 306 с.
 42. Релігієзнавство : курс лекцій: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / А. Г. Баканурський [та ін.] ; під ред. А. Г. Баканурського [та ін.]. - О. : Бахва; Наука і техніка, 2003. - 96 с.
 43. Гудима А. М. Релігієзнавство : Підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти I-II рівнів акредитації / А. М. Гудима. - Т. : Укрмедкнига, 2002. - 262 с.
 44. Подольська Є. А. Релігієзнавство : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. А. Подольська, О. К. Садовніков ; Національна фармацевтична академія України. - Х. : Видавництво НФАУ : Золоті сторінки, 2002. - 175 с.
 45. Навч. посібник / В. М. Андріанов [и др.] ; ред. С. А. Бублик. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 495 с.
 46. Релігієзнавство : Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. Х. Арутюнов [та ін.]. - К. : КНЕУ, 2001. - 202 с.
 47. Безарова Г. І. Релігієзнавство : Навч.- метод. посіб. для студ.- медиків / Г. І. Безарова. - Чернівці : Зелена Буковина, 2001. - 151 с.
 48. Гончар Л. П. Релігієзнавство : Навч. посіб. для студ. усіх спец. / Л. П. Гончар. - Вінниця : ВДТУ, 2001. - 70 с.
 49. Калінін Ю. А. Релігієзнавство : Підручник для студ. вищих навч. закл. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. - К. : Наукова думка, 2002. - 352 с.
 50. Ходькова Л. П. Релігієзнавство : Підручник для студентів вищих навч. закладів / Л. П. Ходькова. - Л. : Афіша, 2001. - 312 с.
 51. Горлинський В. В. Релігієзнавство : Курс лекцій / В. В. Горлинський. - К. : КВІУЗ, 2000. - 148 с.
 52. Релігієзнавство : Підручник для студ. вищих навч. закл. / Є. К. Дулуман [та ін.] ; ред. М. М. Закович. - К. : Вища школа, 2000. - 349 с.
 53. Академічне релігієзнавство / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000.
 54. Релігієзнавство : Навч. посібник / ред. С. А. Бублик. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 495 с.
 55. Релігієзнавство : Навч. посібник / М. Ф. Рибачук [та ін.] ; ред. М. Ф. Рибачук. - К. : Освіта, 1997. - 240 с.
 56. Релігієзнавство: предмет, структура , методологія : [монографія] / за ред. А. Колодного та Б. Лобовика. - К. : [б. в.], 1996. - 240 с.
 57. Релігієзнавство : Конспект лекцій / укладач Т. І. Костроміна ; Міжнародний науково-технічний ун-т. - К. : МНТУ, 1995. - 112 с.

Хрестоматії, антології, словники

 1. Релігієзнавство : словник термінів і понять / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [упоряд.: В. С. Бліхар та ін.]. - Л.: ЛьвДУВС, 2013. - 75 с.
 2. Релігієзнавство : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Хрестоматія / Л. Г. Дротянко [та ін.] ; ред. Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна. - К. : Книжкове видавництво НАУ, 2005. - 152 с.

Семантика, семіотика, філософія мови

Підручники і монографії

 1. Возняк Т. Філософія мови. - Львів: Независимый культурологический журнал «Ї», 2009. - 176 с.
 2. Класики філософії мови від Платона до Ноама Хомського: Пер. з нім. А. Богачова, І. Іващенка, К. Ткаченка. – Київ: видавництво «Курс», 2008. – 536 с.
 3. Почепцов Г. Г. Семиотика. - Киев: Рефл-бук; Ваклер, 2002. - 432 с.
 4. Ділі Д. Основи семіотики. - Львів: Арсенал, 2000. - 230 с. (*постструктуралізм).
 5. Попович М. В. Философские вопросы семантики. - Киев: Наукова думка, 1975. - 304 с.

Хрестоматії, антології, словники

 1. Класики філософії мови від Платона до Ноама Хомського: Пер. з нім. А. Богачова, І. Іващенка, К. Ткаченка. – Київ: видавництво «Курс», 2008. – 536 с.

Прагматизм

Підручники і монографіїї

 1. Поліщук Н. Філософія прагматизму. − К.: Українська Центр духовної культури, 2012. − 400 с.
 2. Починок І.Б. Прагматизм: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. 83 с.

Комунікативна філософія

Підручники

 1. Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник. - Київ: Лібра, 1999.
 2. Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. - Київ: Либідь, 1996.

Феноменологія і герменевтика

Підручники і монографії

 1. Кебуладзе В. Феноменологія досвіду: Дух і Літера, 2012. - 280 с.
 2. Богачов А. Досвід і сенс: Дух і літера, 2011. - 336 с.
 3. Богачов А. Філософська герменевтика. Навчальний посібник. - Київ: Курс, 2006. - 405 с.
 4. Кебуладзе В. Феноменологія. Навчальний посібник. - Київ: ППС-2002, 2005. - 120 с.